Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen


Som arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen / AMK(B) sikrer vi, at en effektiv koordineringsindsats sker i tæt samarbejde med entreprenørerne og byggeledelsen og med fokus på at produktion og maksimal sikkerhed er 2 sider af samme sag.

Sikkerhed gennem samarbejde

Vi arbejder tæt sammen med byggeledelsen, tilsynet, myndighederne og de udførende entreprenører, hvor en løbende og aktiv dialog hjælper os med at identificere potentielt farlige situationer og motivere medarbejderne på byggepladsen til at tænke på deres egen og andres sikkerhed.

Koordineringsindsatsen omfatter også kommunikation og samarbejde med bygherrens driftsorganisation, i det omfang området under udførelse vil være en del en arbejdsplads i drift.
Der vil f.eks. være koordinering med driftsorganisationen vedr. opretholdelse af flugt- og brandveje i området samt koordinering i forbindelse med øvrige forhold på området, som har betydning for den daglige drift.

Arbejdsmiljøkoordinatoren er bygherrens synlige repræsentant på sikkerhedsområdet og skal varetage arbejdsmiljøets og bygherrens interesser på bedst mulig måde.

Opgaven omfatter en række lovmæssige opgaver, som er illustreret i modellen herunder.

 1. Koordinerer overdragelsen fra arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen
 2. Afholder opstartsmøder med hvert enkelt CVR-nr.
 3. Sikrer vores tilstedeværelse og personlige kontakt på byggepladsen
 4. Koordinerer sikkerhedsarbejdet og afholder workshops - for eksempel i henhold til procesplan og risikovurdering
 5. Analyserer hændelser og ulykker, som drøftes på førstkommende eller ekstraordinære sikkerhedsmøder
 6. Udfører sikkerhedsvurderinger før hvert sikkerhedsmøde gennemgående runderinger og god dialog
 7. Udarbejder runderingsnotater og arbejder med kampagner og sikkerhedskultur
 8. Følger op på mangler som udbedres af ansvarlige aktører
 9. Afholder sikkerhedsmøder hver 14. dag eller ekstraordinært ved hændelser
 10. Ajourfører Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og journal med løbende opdateringer for områder og perioder
 11. Opdaterer byggepladsplanen efter behov

Koordinering i fællesområderne


Udover løbende ajourføring af Plan for sikkerhed og sundhed og Journal er arbejdsmiljø-koordinatorens væsentligste opgave at koordinere sikkerhed og sundhed i fællesområderne.
De primære aktiviteter hertil, opstartsmøder, sikkerhedsrunderinger og sikkerhedsmøder, er uddybet i det efterfølgende.

Opstartsmøder


Arbejdsmiljøkoordinatoren afholder opstartsmøder for alle nye entreprenører og deres arbejdsmiljø-repræsentanter. På opstartsmødet orienterer arbejdsmiljøkoordinatoren om byggepladsens forhold, herunder:

  • Bygherrens arbejdsmiljøpolitik og -målsætninger
  • Bygherrens aftaler om fællesområderne herunder byggepladsens indretning f.eks. køre-, flugt- og adgangsveje samt placering af nødhjælpsstationer
  • Gennemgang af PSS herunder samt de mest almindelige sikkerhedsregler og konsekvenserne af overtrædelse af disse samt registrering og behandling af hændelser
  • Deltagelse i sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger
  • Underretning af arbejdsmiljøkoordinator ved anvendelse af underentreprenører

Sikkerhedsrunderinger


Sikkerhedsrunderinger gennemføres som ”gående” runderinger, og foretages i forbindelse med afholdelse af sikkerhedsmøderne. Ved hver rundering deltager repræsentanter fra entreprenører og byggeledelse samt arbejdsmiljøkoordinatoren. Resultatet af sikkerhedsrunderingerne sendes ud til alle på pladsen og gøres synligt for alle beskæftigede på byggepladsen, f.eks. ved ophængning i særlige info-tavler.

Sikkerhedsmøder


De koordinerende sikkerhedsmøder afholdes hver 14. dag gennem hele byggeperioden, og hvor entreprenører og evt. underentreprenører samt byggeledelsen deltager. Arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder og udsender referat til alle entreprenører, deres underentreprenører, byggeledelsen og bygherren.
Referatet og tilhørende dokumenter (byggepladsplaner m.v.) gøres desuden synligt for alle beskæftigede på byggepladsen, f.eks. ved ophængning i særlige info-tavler.
Der indkaldes til ekstraordinære sikkerhedsmøder ved begyndende konfliktsituationer og ved alvorlige hændelser.

Kontakt os i dag

Har du brug for en pålidelig partner og arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen? Så er JL Engineering samarbejdspartneren for dig. Vi tilbyder en effektiv, driftssikker og samarbejdsorienteret proces, som skaber et sikkert og velkoordineret arbejdsmiljø på din byggeplads fra start til slut. Kontakt os her for mere information.

Forbedringer af indeklimaet vil forbedre sundhed og trivsel for ansatte og elever. Desuden er det påvist, at et godt indeklima forbedrer koncentration og produktivitet hos både børn og voksne. Med vores løsninger inden for indeklima, sikrer vi konkrete løft af sundheden og trivslen.

Energirenoveringer vil give besparelser i kroner og ører på bygningens drift. Desuden vil det betyde en besparelse i ressourceforbrug og CO2-udledning. Derigennem bidrager en energirenovering til jeres samlede klimaindsats.

Kontakt os


Leif Pugé
Fagleder for Arbejdsmiljø

Telefon: 88778730

E-mail: lpu@jl-eng.dk